CAPITOLUL I – OBIECTUL CONDIȚIILOR GENERALE

1.1.1. Obiectul contractului semnat între părți (denumit în cele ce urmează „Contractul”) îl constituie prestarea de către Prestator a serviciilor menționate în acesta. Prezentele Condiții Generale (denumite în cele ce urmează „Condițiile”) fac parte integrantă din Contract, fiind aplicabile părților în integralitatea lor. Dispozițiile prezentelor Condiții se completează cu cele ale Contractului, și vice-versa.

1.1.2. Prestatorul poate furniza și alte servicii decât cele prevăzute în Contract (de exemplu, dar nu limitat la: design și găzduire de site-uri web) la costuri care vor fi stabilite de comun acord între părți prin anexa la Contract încheiată pentru fiecare comandă a Clientului în parte.

1.1.3. Pentru a putea beneficia de serviciile menționate în Contract, Clientul își va alege un pachet tarifar dintre cele disponibile la momentul semnării Contractului și după achitarea contravalorii acestuia, poate solicita Prestatorului efectuarea oricăror servicii dintre cele menționate, pe bază de comandă, până când orele cuprinse în pachetul furnizat au fost epuizate.

1.1.4. Comenzile vor fi expediate de către Client Prestatorului, având grijă să menționeze Numărul de Referință de Client (……………………) fie prin e-mail la adresa: office@paservices.ro, ori prin SMS sau telefonic la numărul +40 (0) 737 441 003, Skype la id-ul pa.services. Clientul va primi un email de confirmare din partea Prestatorului.
Adresele de e-mail care vor fi folosite de către părți pentru notificări în ceea ce privește Contractul sunt:
Pentru Client: ……….
Pentru Prestator: office@paservices.ro

1.1.5. Comenzile transmise în condițiile art.

1.2 Prestarea activităților specifice Contractului. Prețul serviciilor

1.2.1. Luând în considerare serviciile furnizate de către Prestator Clientului, acestea se vor constitui în pachete tarifare de servicii, fiindu-le alocate în funcție de fiecare pachet un număr de ore, așa cum este menționat în Contract.

1.2.2. Dacă numărul de ore aferent pachetului ales de către Client este depășit, atunci Clientul poate alege un pachet superior și să plătească mai puțin pentru orele următoare sau să plătească pentru fiecare oră în plus solicitată Prestatorului suma echivalentă cu rata orară inclusă în pachetul existent.

1.2.3. Orele aferente pachetului ales de către Client, neconsumate într-o lună, vor fi reportate pentru luna următoare.

1.2.4. Când aproximativ 80% din numărul de ore aferent pachetului ales de către Client sunt consumate înainte de expirarea perioadei de o lună aferentă pachetului, Prestatorul va expedia Clientului un raport asupra activităților prestate și un sumar al orelor consumate și va solicita dacă Clientul dorește să opteze pentru un nou pachet tarifar când Clientul ajunge la limita pachetului tarifar existent sau să continue să plătească pentru orele suplimentare la rata orară care corespunde pachetului lui actual. În acest caz, prevederile art. 1.4 sunt aplicabile.

1.3. Cheltuieli incidentale

1.3.1. Prestatorul va factura Clientului pe baza de costuri nete toate cheltuielile incidentale neprevăzute efectuate în numele Clientului, care nu intră în pachetul ales de Client, referitoare la îndeplinirea obligațiilor menționate în Contract, inclusiv dar nu limitat la cheltuieli de expediție, poșta, curierat local și internațional, servicii telefonice sau de fax internaționale (cele locale sunt incluse în prețul specific fiecărui Pachet în parte), comisioane bancare ce apar ca rezultat al plăților către terți precum și alte cheltuieli rezonabile efectuate de către Prestator la cererea Clientului, în cazul în care Clientul nu a rambursat suma în avans. Dovedirea mai sus menționatelor cheltuieli incidentale nu va fi necesar să fie realizată către Client, iar plata acestor cheltuieli incidentale va fi realizată de către Client pe baza facturilor emise de către Prestator. Cheltuielile incidentale aferente desfășurării Contractului vor fi evidențiate în mod separat de către Prestator în cadrul facturii fiscale conform prevederilor din Contract.

1.4. Plata Contractului

1.4.1. Pentru prima lună, clientul se obligă să plătească valoarea aferentă achiziționării fiecărui Pachet în parte, în lei, în contul Prestatorului, după cum este menționat la secțiunea 1.2 a prezentelor Condiții, pe baza unei facturi fiscale, în termen de maximum 5 de zile de la semnarea Contractului.

1.4.2. Prestatorul va începe prestarea serviciilor către Client numai începând cu ziua în care încaseaza contravaloarea pachetului tarifar ales de acesta, zi în care va începe termenul de o lună la care se referă pachetul tarifar.

1.4.3. O nouă lună aferentă unui pachet tarifar începe în ziua care coincide cu ziua din luna inițiala în care s-a făcut plata (de exemplu, dacă plata pentru prima lună s-a facut la data de 14 iunie, atunci pachetul tarifar este valabil în perioada 14 iunie – 13 iulie, iar o nouă lună aferentă pachetului tarifar va începe pe 14 iulie).

1.4.4. În ziua expirării perioadei aferente pachetului tarifar curent, Prestatorul va expedia o factură fiscală aferentă pentru urmatoarea lună a pachetului tarifar, pe care Clientul trebuie să o achite în termen de 5 zile calendaristice.

1.4.5. Orice întârziere la plată înseamnă că noul pachet tarifar va intra în vigoare la data efectivă când plata este încasată de Prestator.

1.4.6. În cazul în care Clientul notifică Prestatorului opțiunea sa de a trece la un pachet tarifar superior sau inferior, înainte de expirarea perioadei aferente pachetului tarifar ales, atunci Prestatorul, în ziua expirării perioadei aferente pachetului tarifar în curs, va emite factura fiscală aferentă lunii urmatoare la valoarea pachetului nou ales de catre Client.

1.4.8. Întârzierea efectuării plaților aferente Contractului va atrage plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere din valoarea sumei neplătite.

1.4.9. Factura fiscală emisă în baza art. 1.4.4 sau art. 1.4.6 poate cuprinde și alte activități efectuate de către Prestator sau de terți subcontractori, în afara celor prevăzute de comun acord cu Clientul, în situația în care activitățile au fost necesare pentru executarea obiectului Contractului, precum și contravaloarea eventualelor penalități de întârziere. Împreună cu factura menționată în prezentul articol, Prestatorul va expedia Clientului și un raport asupra activităților prestate în baza pachetului ales de la data ultimei facturi până la data facturii curente, conținând și un sumar al orelor consumate.

CAPITOLUL II – DURATA CONTRACTULUI

2.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este încheiat pentru o perioadă de ….. luni, adică între …………… – ………….., cu posibilitatea reînnoirii cu acordul ambelor Părți, printr-un act adițional semnat cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

2.2. Contractul poate înceta în concordanță cu oricare dintre cazurile prevăzute la capitolul IX.

CAPITOLUL III – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIlLE PĂRȚILOR

3. 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

3.1.1. Prestatorul își va da silința să furnizeze serviciile care fac obiectul Contractului în termen de 48 ore (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și sărbători legale sau dacă nu există o scală de timp obiectivă pentru a îndeplini sarcina primită, a se vedea clauza 3.1.3) de la primirea comenzii de la Client în condițiile prevăzute de art. 1.1.4. Dacă respectarea acestui termen nu este posibilă, din cauze independente de voința Prestatorului, acesta va depune toate eforturile rezonabile pentru executarea comenzii într-un termen stabilit de comun acord cu Clientul, dacă acest lucru este posibil.

3.1.2. Prestatorul se obligă să respecte termenele de execuție a lucrărilor așa cum acestea au fost agreate împreună cu Clientul. Orice modificări survenite din partea Clientului cu privire la cerințele acestuia sau derivate din informații incomplete sau eronate puse la dispoziția Prestatorului vor atrage după sine o prelungire a termenului de predare.

3.1.3. Prestatorul se obligă să respecte întocmai condițiile și detaliile menționate în comanda Clientului, cu excepția cazului în care acest lucru nu este obiectiv posibil (caz în care Prestatorul și Clientul vor încerca să ajungă la un acord în privința modului cum este prestat respectivul serviciu; dacă părțile nu ajung la un acord, Prestatorul nu va executa respectiva comandă, iar pachetul tarifar al clientului se va derula în continuare ca și cum comanda nu ar fi existat).

3.1.4. Prestatorul are dreptul să subcontracteze executarea serviciilor ce fac obiectul Contractului către terțe părți, în scopul de a se asigura că aceste servicii sunt prestate Clienților în cel mai scurt timp posibil. Toți terții subcontractori vor respecta clauzele de confidențialitate prevăzute la capitolul IV în aceleași condiții ca și Prestatorul.

3.2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

3.2.1. Clientul se obligă să transmită comenzile către Prestator în condițiile menționate la art. 1.1.4. În caz contrar, prestatorul va fi absolvit de orice întârziere datorată acestui aspect.

3.2.2. În situația în care Clientul anulează parțial sau integral serviciile deja comandate, Prestatorul va păstra suma integral achitată de catre Client reprezentând valoarea aferentă fiecărui Pachet în parte precum și toate cheltuielile incidentale efectuate de către Prestator până la data anulării, inclusiv angajamente ce nu mai pot fi anulate.

3.2.3. Clientul are obligația să efectueze plata serviciilor prestate de către Prestator în condițiile Contractului.

3.2.4. Clientul este responsabil pentru toate materialele ce vor fi utilizate de către Prestator în îndeplinirea propriilor atribuții în ceea ce privește dreptul de proprietate materială și intelectuală, precum și cu privire la legalitatea și realitatea conținutului materialelor puse la dispoziția Prestatorului. De asemenea, Clientul are obligația să predea aceste materiale la termenele stabilite de comun acord cu Prestatorul.

CAPITOLUL IV – CONFIDENȚIALITATE

4.1 Având în vedere specificul lucrărilor executate de către Prestator, părțile recunosc că respectarea confidențialității datelor și informațiilor la care au avut acces pe parcursul derulării Contractului, constituie o obligație a acestora, neavând dreptul de a divulga în nici o împrejurare, atât pe durata de derulare a Contractului cât și după încetarea acestuia timp de 2 ani, informațiile calificate de părți ca fiind confidențiale.

4.2 Sunt considerate confidențiale, fără ca exemplificarea să fie limitativă, informațiile, datele, materialele sau documentele comerciale, financiare, juridice, organizatorice, tehnice, care nu sunt făcute publice și de asemenea, documentele interne ale părților, care conțin date personale ale asociaților, angajaților și/sau colaboratorilor, precum și orice alte informații conținute de documentele cu circuit intern.

4.3 “Divulgare”, în sensul Contractului, semnifică dezvăluirea către un terț, persoană fizică sau juridică, a informațiilor confidențiale privind una din părți sau conținutul Contractului, precum și a oricăror altor date, informații, materiale sau fapte care pot prejudicia în orice fel, direct sau indirect, una din părți și/sau asociații acesteia, indiferent dacă acestea sunt utilizate în scopuri comerciale sau nu, cu excepția informațiilor divulgate de Prestator subcontractorilor săi în vederea îndeplinirii obiectului Contractului, în condițiile art. 3.1.4. “Divulgare”, în sensul Contractului, semnifică și utilizarea nemijlocită de către una din părți a unor asemenea date, informații, materiale sau fapte privind cealaltă parte într-o activitate comercială proprie dacă din Contract nu rezultă altfel.

4.4 Obligația părților privind asigurarea confidențialității informațiilor încetează în cazurile în care acestea devin publice fără încălcarea de către vreuna din părți a prevederilor de mai sus.

CAPITOLUL V – RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ

5.1. Clientul trebuie să se asigure că informațiile și documentele puse la dispoziția Prestatorului să fie corecte, complete și adecvate și va informa Prestatorul cu privire la orice decizii care pot modifica sau ar putea influența modul de executare a obiectului Contractului.

5.2. Clientul este responsabil pentru legalitatea comenzilor sale, Prestatorul fiind in drept să refuze orice comandă a Clientului care ar însemna încălcarea legii române sau a altor state (în cazul comenzilor cu caracter internațional).

5.3. Prin urmare, în cazul în care răspunderea Prestatorului este declanșată ca urmare a informațiilor sau documentelor greșite sau false furnizate de către Client, Clientul va despăgubi Prestatorul pentru orice pierderi, daune, litigii, cereri, procese și cheltuieli (inclusiv onorariul avocaților) pe care trebuie să le suporte ca urmare a unei cereri, a unui proces sau a unei proceduri înaintate împotriva Prestatorului.

5.4. După ce documentele astfel întocmite pentru ducerea la indeplinire a obiectului Contractului au fost transmise de Prestator catre Client, modul de folosire a acestora iese de sub controlul Prestatorului.

CAPITOLUL VI – FORȚA MAJORĂ

6.1. Forța majoră, definită ca eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de voința părților, cum ar fi catastrofe naturale, greve sau alte asemenea evenimente, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6.2. Pentru a-și produce efectele, evenimentul de forță majoră trebuie notificat celeilalte părți în termen de 5 zile de la producerea acestuia, împreună cu acte doveditoare emise de autoritatea competentă.

6.3. Partea care nu își poate îndeplini obligațiile din cauze de forță majoră este în drept la o prelungire a termenului de execuție a obligațiilor cu termenul pe care s-a desfășurat evenimentul de forță majoră.

6.4. Încetarea cazului de forță majoră va fi comunicat între părți în termen de 5 zile de la data când cazul de forță majoră a încetat.

CAPITOLUL VII – CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Drepturile și obligațiile Clientului ce decurg din acest contract nu pot fi transferate sau cesionate unui Terț, decât dacă aceasta este consimțită în scris în prealabil de către Prestator.

CAPITOLUL VIII – VALlDITATEA CONTRACTULUl

8.1. În cazul în care o clauză sau o parte a Contractului va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele în masura în care contractul nu este afectat în mod esențial.

8.2. În cazul în care una dintre prevederile acestui contract va fi afectată într-unul dintre modurile amintite, părțile se pot reuni în vederea găsirii unei clauze noi care să o înlocuiască pe cea veche.

CAPITOLUL IX – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Contractul poate înceta în oricare din următoarele condiții:
a) oricare dintre părți poate dispune încetarea Contractului prin notificare în scris despre o asemenea intenție expediată către cealaltă parte cu 3 zile înainte. În cazul în care încetarea Contractului survine la cererea Clientului, Prestatorul nu va restitui către acesta nici o plată efectuată în legătură cu desfășurarea Contractului. În cazul în care încetarea survine la cererea Prestatorului, acesta va restitui către Client valoarea orelor neutilizate în beneficiul Clientului din pachetul tarifar al acestuia. Rambursarea sumelor de bani reprezentând orele nelucrate se va realiza în termen de 21 de zile de la data trimiterii avizului de încetare a contractului de către Prestator Clientului.
b) prin acordul scris al părților;
c) rezilierea unilaterală de către Prestator în cazul neachitării de către Client a facturilor emise în legătură cu desfășurarea Contractului.

9.2. Contractul mai poate fi considerat de oricare dintre părți reziliat de drept, fără îndeplinirea altor formalități prealabile și fără intervenția instanței de judecată și în urmatoarele cazuri:
a) când oricare din părți este declarată în stare de incapacitate de plăți sau asupra sa a fost declanșată procedura de lichidare, faliment sau reorganizare;
b) când oricare din părți cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de Contract fără acordul în scris al celeilalte părți;
c) în cazul încălcării obligației de confidențialitate.

9.3. În cazul în care rezilierea contractului se produce din culpa Clientului, pentru motivele cu privire la neplata obligațiilor rezultate din executarea Contractului sau la nerespectarea obligației de confidențialitate, acesta va datora Prestatorului și daune interese în valoare de ………

CAPlTOLUL X – NOTlFICĂRI

10.1. În accepțiunea părților contractante orice notificare adresată uneia dintre acestea celeilalte este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevazută în Contract sau la o altă locație, dacă aceasta a fost comunicată celeilalte părți în scris.

10.2. În cazul în care Notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

10.3. În cazul în care comunicarea va fi sub forma de fax sau e-mail, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate printr-una din modalitățile indicate mai sus. Schimbarea datelor de identificare sau a adresei oficiale a uneia dintre părți nu este opozabilă celeilalte părți dacă nu i-a fost comunicată în scris.

CAPITOLUL XI – LITIGII

11.1. Părțile convin ca eventualele neînțelegeri ce decurg din interpretarea și executarea Contractului care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, să fie date spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XII – CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea Contractului sau a documentelor anexă care fac parte integrantă din acesta (de exemplu, prezentele Condiții, dar și alte acte anexă) se va putea face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin acte adiționale la Contract.